Úvodní informace

 

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

JIHOČESKÉ STŘELECKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

Školení a výcvik žadatelů o zbrojní průkaz

k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti

 

UPOZORNÉNÍ VŠEM ZÁJEMCŮM O ZBROJNÍ PRŮKAZ

OD 31. LEDNA 2021 VSTOUPILA V PLATNOST NOVELA ZÁKONA

č. 119/2002 Sb., O STŘELNÝCH ZBRANÍCH A STŘELIVU!

KE ZKOUŠKÁM ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PLATÍ OD 31. 1. 2021 NOVÉ PODMÍNKY A BUDOU POUŽÍVÁNY NOVÉ  JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ TESTY BEZ ROZLIŠENÍ SKUPIN ZBROJNÍHO PRŮKAZU!

Všeobecné podmínky a postup pro získání zbrojního průkazu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1) Absolvovat přípravný kurz zaměřený na splnění podmínek zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v některém z vypsaných termínů Jihočeské střelecké školy (není povinné, ale potřebné pro úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu). Zkouška odborné způsobilosti je velmi náročná na znalosti zákona a dalších právních norem, zejména pak na praktické dovednosti v manipulaci se střelnými zbraněmi a samotnou střelbou.

2) Podat „Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti“ na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR v bývalém okresním městě (pro okres České Budějovice, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Plavská 2 ) dle místa svého trvalého bydliště. Za přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu zaplatíte správní poplatek (kolek) ve výši 100,- Kč.

K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti je žadatel povinnen přiložit posudek o zdravotní způsobilosti, který žadateli vystaví jeho praktický lékař a jde-li o žadatele o skupinu zbrojního průkazu "D" posudek o zdravotní způsobilosti vystaví poskytovatel (lékař) pracovně lékařských služeb.

3) Pokud máte zájem vykonat zkoušku odborné způsobilosti v jiném okresu než  je  okres vašeho trvalého bydliště, přiložíte k "Přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti" žádost s odůvodněním, proč o vykonání zkoušky mimo okres svého trvalého pobytu žádáte (např. studium na střední nebo vysoké škole, výkon zaměstnání a povolání, přechodné bydliště, atd.). Přihlášku se žádostí podáváte na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství Policie ČR podle místa svého trvalého bydliště.

4) Na základě podání „Přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti“ Vás policie do 2 měsíců od podání přihlášky vyrozumí, nejméně 10 dní předem, kdy a kde budete zkoušku odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu vykonávat.

5) Odměnu zkušebnímu komisaři za vykonání zkoušky odborné způsobilosti  podle § 11 vyhlášky MV č. 221/2017 Sb. ve výši  600,- Kč hradí žadatel (může je hradit i držitel zbrojní licence). Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti  podle odstavce 8 § 21 zákona č. 119/2002 Sb. včetně odměny zkušebnímu komisaři, hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

6) Za zapůjčení zbraní, které jsou ve vlastnictví střelnice, nebo zkušebního komisaře, pro vykonání  praktické části zkoušky odborné způsobilosti zaplatíte poplatek od 150,- Kč a výše za každou zapůjčenou zbraň (pistole, malorážná puška, brokovnice) a za použité náboje od 100,- Kč (Pi) do 200,- Kč (Pi, MPu, BrP). Celkově zaplatíte poplatek provozovateli střelnice, nebo zkušebnímu komisaři, v částce 1000,- Kč, a také i částku podstatně výšší podle druhu a místa střelnice.

7) Zkouška odborné způsobilosti se skládá z teoretické části /testu/ a praktické části /bezpečná manipulace se zbraní, částečné rozebrání a složení zbraně, postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby/ a střelby na pevné terče ze střelných zbraní (pistole, malorážná puška, brokovnice) podle požadované skupiny či skupin zbrojního průkazu.

8) Pokud žadatel splní podmínky zkoušky odborné způsobilosti je mu vydán zkušebním komisařem „Doklad o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu“ s dobou platnosti 12 měsíců.

9) Podat „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ dle skupin zbrojního průkazu – A, B, C, D a E, pro které jste splnili podmínky zkoušky odborné způsobilosti (věková hranice pro skupinu zbrojního průkazu A, D a E je 21 let, až na výjimky stanovené zákonem a pro skupinu zbrojního průkazu B a C je věková hranice 18 let, až na výjimky stanovené zákonem), na kterémkoliv oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR v České republice. Zaplatíte správní poplatek (kolek) v hodnotě 700,- Kč za každou požadovanou skupinu zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

10) Předat na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem (pro žadatele o vydání skupiny zbrojního průkazu D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli pracovnělékařské služby), který nesmí být starší než 3 měsíce, při podání přihláky ke zkoušce odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

11) Jednu fotografii o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen „fotografie“).

12) Policie ČR přezkoumává bezúhonnost a spolehlivost každé osoby žádající o vydání zbrojního průkazu.

13) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo podle rozsahu oprávnění do skupin: skupina   A - ke sběratelským účelům; skupina B - ke sportovním účelům; skupina C - k loveckým účelům; skupina  D - k výkonu zaměstnání a povolání; skupina  E - k ochraně života, zdraví a majetku.

14) Vyhotovení a předání zbrojního průkazu proběhne cca do 1 měsíce od podání žádosti, pokud žadatel splní všechny podmínky stanovené zákonem, na oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál, na kterém byla žádost o vydání zbrojního průkazu podána.

15) Držitel zbrojního průkazu podává žádost o vydání (prodloužení) nového zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie podle místa trvalého bydliště nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. K žádosti přiloží  fotografii a posudek zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce.

POZOR! Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže uplyne doba jeho platnosti a držitel zbrojního průkazu včas nepožádá o vydání nového zbrojního průkazu ve shora uvedeném časovém rozmezí.

16) Své znalosti z oblasti střelných zbraní a střeliva si každý z vás může vyzkoušet na www.zbranekvalitne.cz

Přípravný kurz k získání zbrojního průkazu je možné zakoupit    pro své blízké, přátele, kamarády a spolupracovníky ve formě dárkového poukazu.

 

Mgr. Bc. Milan VESELÝ,

zkušební komisař a držitel koncese a zbrojní licence pro výuku      a výcvik ve střelbě z krátkých a dlouhých střelných zbraní.

IČ 40734242

 

Kontakty:

Tel. +420 776 055 470

E-mail: vesely.cr@centrum.cz
Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuální termíny kurzů
  • KURZY
  • CENÍK
  • Kontakt